HR|EN|RU

Usluge

Financijska simulacija (modeliranje) složenih investicijskih projekata

Složeni i dugoročni investicijski projekti zahtijevaju pažljivo i detaljno financijsko planiranje. Izrada financijskog modela (simulacije projekta) u skladu sa dobrom praksom, izuzetno je snažno sredstvo za kvalitetnu analizu i financijsko planiranje složenih projekata te za kvalitetnu pripremu pregovora sa financijerima /investitorima.

Simulacija životnog ciklusa projekta (upotrebom financijskog modela) omogućit će vam sljedeće:

 • Određivanje financijski stabilnog (održivog) scenarija;
 • Određivanje kapaciteta zaduživanja projekta te adekvatne strukture financiranja;
 • Ocjena financijske isplativosti te analiza ključnih pokazatelja;
 • Analiza alokacije financijskih rizika, analiza osjetljivosti, analiza scenarija;
 • Priprema za kvalitetne pregovore s investitorima i financijerima.

Financijska simulacija (s analizom scenarija) osobito je korisna u slučaju projekata s većim brojem ulaznih parametara koje je teško predvidjeti.

Stručna edukacija

Jedna od djelatnosti Alfa analitike je stručna edukacija. U skladu s potrebama klijenta pripremamo prilagođene programe stručne edukacije - radionice i seminare, uključujući i otvorene seminare u organizaciji Hrvatskog instituta za financije (HIF) - vezane uz sljedeća područja:

 • Analiza investicijskih projekata / projektno financiranje / budžetiranje kapitala;
 • Financijsko modeliranje namijenjeno analizi investicijskih projekata.

Podrška pri povezivanju investicijskih prilika i investitora / financijera

Za investitore koji žele istražiti mogućnosti investiranja u regiji; za investitore koji žele procijeniti potencijal i rizike odabrane investicijske prilike; za tvrtke koje sudjeluju u razvoju investicijskih projekata:

 • Inicijalna analiza investicijske prilike;
 • Podrška pri pronalasku i pregovorima s investitorima i/ili financijerima.

Analiza operativnog poslovanja kompanija

Kao dodatnu uslugu u slučaju projekata koji podrazumijevaju i brigu o organizacijskim aspektima (budućeg ili postojećeg) poslovnog subjekta, pružamo klijentu pomoć pri sljedećim aktivnostima:

 • Podrška pri uspostavi novog organizacijskog ustroja i /ili poslovnih procesa;
 • Stvaranje podloge za sustav planiranja i izvješćivanja (pomoć pri razradi ključnih pokazatelja poslovanja te razradi i dokumentaciji tijeka informacija);
 • Pomoć pri integraciji novih poslovnih subjekata (post-merger integration);
 • Analizu i dokumentiranje postojećeg organizacijskog ustroja te postojećih poslovnih procesa kao podloga za optimalizaciju operativnog poslovanja;
 • Analiza internih kontrola unutar operativnih procesa poduzeća.